Onze verkoopsvoorwaarden

Art. 1 - Onder meubelen verstaat men alle producten die tot het normaal assortiment van de meubelhandelaar behoren.

Art. 2 - De verkoper is gebonden door garantiebewijzen, prospectussen en publicitaire mededelingen en andere documenten die door hem worden uitgedeeld, overgenomen of waarnaar hij verwijst, en dit voor zover zij de rechten van de koper, die uit de wet en uit deze overeenkomst voortvloeien, niet beperken. De verkoper zal echter niet aansprakelijk gesteld worden voor kleine wijzigingen inzake constructie, maten, kleur door de fabrikant aangebracht.

Art. 3 - De hoger vermelde prijs is vast en alles inbegrepen, behalve indien deze overeenkomst uitdrukkelijk bijkomende kosten vermeldt. Indien op verzoek van de koper wijzigingen worden aangebracht aan de leveringstermijn en/of -plaats en/of -omstandigheden, of indien de koper verkeerde inlichtingen heeft verstrekt (zie: ”Inlichtingen ten behoeve van de levering” alsook ”Bijzondere opmerkingen”) krijgt de verkoper het recht extra kosten aan te rekenen. Indien voor de leveringsdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.

Art. 4 - De koper kan niet worden verplicht een gedeeltelijke levering te aanvaarden van meubelen die één geheel vormen, behalve als hij speciale afwijkingen heeft gevraagd.

Art. 5 - De levering geschiedt op de afgesproken plaats. Werd geen plaats van levering overeengekomen, dan geschiedt zij op het adres van de koper.

Art. 6 - De verkoper waarborgt dat de meubelen gebruiksklaar zijn en vrij van alle zichtbare en verborgen gebreken. Hij verklaart dat de meubelen stroken met hetgeen in deze overeenkomst bepaald is, met de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, met de bestaande veiligheidsnormen en met de publicitaire mededelingen en andere documenten die door de verkoper worden uitgedeeld, overgenomen of waarnaar hij verwijst. Elke niet-overeenstemming met deze gegevens wordt hierna ”gebrek” genoemd. Worden niet als gebrek beschouwd: verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, alsook het ”werken” van hout, voorzover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

Art. 7 - Betreft het een ernstig gebrek, dan heeft de koper de keuze tussen vervanging, ontbinding van de overeenkomst met eventuele terugbetaling van de door de koper daadwerkelijk gemaakte en bewezen kosten, en terugbetaling van een aan de tekortkoming evenredig deel van de prijs. Uitzondering wordt echter gemaakt voor een ernstig gebrek bij de levering. In dit geval heeft de verkoper het recht zich te beperken tot een vervanging door een identiek meubel, op voorwaarde dat die vervanging gebeurt binnen een redelijke termijn. Betreft het daarentegen een relatief klein en weinig belangrijk gebrek, dan kan de verkoper zich beperken tot een herstelling, op voorwaarde dat deze de normale bruikbaarheid en de (esthetische) waarde van de meubelen niet schaadt. Indien de koper de vervanging of ontbinding kiest, moet hij de verkoper op een billijke manier vergoeden voor het reeds verkregen genot. De koper heeft bovendien, overeenkomstig de wet, recht op een vergoeding van de door het gebrek veroorzaakte schade. Deze verhaalmiddelen vervallen indien het ingeroepen gebrek mede veroorzaakt is door een onoordeelkundige behandeling van, of onvoldoende zorg voor, de geleverde meubelen, alsmede wanneer de meubelen niet gebruikt worden overeenkomstig hun bestemming.

Art. 8 - Gebreken welke van bij de levering bestonden en welke de koper na controle redelijkerwijze kan vaststellen, worden geacht onmiddellijk te zijn aanvaard indien de koper aanwezig is bij de levering. Indien de koper niet aanwezig is bij de levering, of indien de meubelen moeten worden uitgepakt of gemonteerd door de koper zelf, dan moet deze zijn eventuele bezwaren schriftelijk kenbaar maken aan de verkoper en dit binnen de 2 werkdagen na de levering. In dit geval houdt de ondertekening van een leveringsbon of een gelijkaardig document geenszins de aanvaarding in van enig gebrek, ook niet indien op de bon deze aanvaarding bedongen is. Andere gebreken moet de koper binnen 1 jaar na levering en binnen de 2 maanden na het ontdekken ervan bij de verkoper schriftelijk meedelen. Indien de verkoper hieraan geen gevolg geeft, is art. 12 van toepassing.

Art. 9 - Blijkt dat de kwaliteit onvoldoende is (zichtbare gebreken die tijdens leveringen reeds bestonden, zijn uitgesloten), dan wordt volgende basisgarantie gegeven:

1. Gedurende het eerste jaar na de levering wordt het meubel door de leverancier op zijn kosten hersteld, of indien reparatie niet mogelijk is, vervangen, waarbij het afhalen en terugbrengen gebeurt op kosten van de handelaar onverminderd art. 11. Indien vervanging zich opdringt, maar geen identiek meubel voorhanden is, dan zal een ander gelijkwaardig (zelfde of vergelijkbare kostprijs) meubel ter beschikking worden gesteld.
2. Gedurende het tweede jaar na de levering wordt het meubel ook door de meubelhandelaar op zijn kosten gerepareerd of vervangen, en zijn ophalings- en transportkosten te zijner laste, maar wordt een bijdrage van de koper gevraagd ten belope van 1/3 van de totale kosten.
3. Gedurende het derde jaar geldt dezelfde garantie, maar wordt de bijdrage van de consument op 2/3 van de totale kosten gebracht. Deze garantiebepalingen zijn niet van toepassing in geval van verkopen tijdens solden, koopjesperioden, showroommodellen en bij uitverkopen. Deze bijzondere garantievoorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

Art. 10 - De eigendomsoverdracht heeft plaats op het ogenblik van de levering. Zolang de meubelen niet geleverd zijn, valt elk risico wegens verlies of beschadiging ten laste van de verkoper. De verkoper kan echter onder de rubriek ”Bijzondere Opmerkingen” (zie voorzijde) bepalen dat de eigendomsoverdracht slechts zal geschieden bij de volledige betaling.

Art. 11 - De betaling van de geleverde meubelen geschiedt contant bij de levering, behoudens een uitdrukkelijk afwijkende vermelding op de bestelbon. Bij niet-betaling van de gehele of gedeeltelijke prijs op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn op de openstaande schuld ten bedrage van 1% per maand met als minimum de wettelijke intresten. Bovendien zal, indien de betaling niet gebeurd is binnen de 14 dagen na een aangetekende ingebrekestelling, van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op de aankoopprijs, met een minimum van 25 euro, dit alles onverminderd de bovenvermelde intresten.

Art. 12 - Alle met onze firma gesloten verbintenissen zijn onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement, waar de maatschappelijke zetel van de verkoper is gevestigd, zijn gerechtigd uitspraken te doen.


Ontvang nieuwe
collecties, merken
en acties in je mailbox

© 2022 Sublim Interieur BV - BE 0885.555.362 - privacy policy - cookie policy - sitemap Quoted: Websites met méér
Om uw surfervaring te verbeteren maakt Sublim gebruik van cookies. Meer informatie   OK